Body Arts Laboratory

Whenever Wherever Festival

2009201020112012201320142015 │ 2018 │ 20192020202120222023

Education

Date: April 26-29, 2018
Venue: BUoY

A
Aokid

H
Saori Hara

K
Toshikatsu Kiuchi
Nao Kusumi

S
Keisuke Sakurai

T
Yuichiro Tamura
Miho Tominaga

Y
Rick Yamakawa
Kota Yamazaki

Festival

Date: April 26-29, 2018
Venue: BUoY

Curator
Mari Fukutome
Aokid
Yutaro Murakoso
Kei Shichiri

Spatial designer
Toshikatsu Kiuchi
Rick Yamakawa

A
Aokid

F
Mari Fukutome

H
Saori Hara

I
Miku Ihara
Norihito Ishii

K
Megumi Kamimura
Atsuko Kikuchi
Toshikatsu Kiuchi
Nao Kusumi

M
Chikara Matsumoto
Ruri Mito
Hiroshi Murakami
Yutaro Murakoso

S
Ayami Sasaki
Shun Sato
Kei Shichiri

T
Takumichan
Junichiro Tanaka
Makoto Tanaka
Taiyo Tochiaki

U
Tadashi Uchino

Y
Ikuhiro Yamagata
Rick Yamakawa
Kota Yamazaki